Minsk network

List generated on 12.12.2019 12:00:02

Hostname Info IP address
AKUZMIN-NOTE ? 192.168.25.106
RS-WEB0 rs-web0 192.168.25.8
WS-10-KUNEVICH ? 192.168.25.117
WS-BUBEN ? 192.168.25.31
WS-BUTSKO Butsko_Sergey 192.168.25.27
WS-BYCHENOK ? 192.168.25.170
WS-IVANEI Shargaeva_Elena 192.168.25.32
WS-KUNEVICH Kunevich_Olga 192.168.25.28
WS-NAZARUK Ksenia Nazaruk ?
WS-PETRUSHKO ? 192.168.25.18
WS-RYBAK Rybak_Daria 192.168.25.49
WS-SIDOROVICH Sidorovich_Yulia 192.168.25.19
WS-USHKEVICH QA_reserved 192.168.25.164
WS01 ws01 192.168.25.2
WS09 Bartosh_Aleksandr 192.168.25.21
WS28X Kuznetsov_Nick 192.168.25.93