Minsk network

List generated on 22.03.2019 00:45:02

Hostname Info IP address
AKUZMIN-NOTE ? 192.168.25.40
RS-WEB0 rs-web0 192.168.25.8
WS-BUTSKO Butsko_Sergey 192.168.25.27
WS-BYCHENOK ? 192.168.25.86
WS-IVANEI Shargaeva_Elena 192.168.25.57
WS-KARPILOVICH ? 192.168.25.110
WS-KUNEVICH Kunevich_Olga 192.168.25.168
WS-RYBAK Rybak_Daria 192.168.25.109
WS-SIDOREVICH Sidorevich_Yulia 192.168.25.142
WS-SLUCKIY ws-sluckiy server (Samba, Ubuntu) 192.168.25.75
WS-SMOLONSKAYA2 Ekaterina_Smolonskaya 192.168.25.94
WS-TEMP99 ? 192.168.25.169
WS-USHKEVICH QA_reserved 192.168.25.161
WS-ZAITSEVA Zaitseva Ekaterina 192.168.25.30
WS01 ws01 192.168.25.2
WS03 Abrasovskiy_Andrey 192.168.25.167
WS09 Bartosh_Aleksandr 192.168.25.96
WS17 ws17 server (Samba, Ubuntu) 192.168.25.104
WS28X Kuznetsov_Nick 192.168.25.93